DGKs ordinære generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til DG’s ordinære generalforsamling i henhold til ved-tægterne

Lørdag 7. marts 2020 kl. 16.30

På Storebælt Camping & Feriecenter,

Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

På valg til bestyrelsen er:

Carsten Faber, Leo Thorup (begge modtager genvalg) og Flemming Ander-sen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår nyvalg af Brian Neer-gaard Hansen.

Bestyrelsessuppleant: Brian Neergaard Hansen er på valg. Hvis han vælges til bestyrelsen, skal der vælges en anden bestyrelsessuppleant..

På valg til andre poster:

Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg).

Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).

Aktivitetsudvalg Øst:

7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt frem-sendes til formanden og være denne i hænde senest 2 uger før generalfor-samlingen.

På bestyrelsens vegne

Carsten Faber